Soutěž

OBECNÁ PRAVIDLA PRO ÚČASTNÍKY SOUTĚŽE O MOBILNÍ TELEFON S JETÍKEM

Organizátor akce: Společnost North Trappers s. r. o., se sídlem Třebenice 111, PSČ 41113, IČO 28221672, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 25745. Soutěž probíhá v den konání trailrunningových závodů 7 pohoří.

Účastníci soutěže: Soutěž je určena pro fyzické osoby mladší 13 let. Ze soutěže jsou vyloučeni rodinní příslušníci zaměstnanců společnosti North Trappers.

Základní pravidla upravující podmínky účasti v této soutěži: Soutěžící musí projít všechny stopy 7 pohoří uvedené v aplikaci České hory a správně zodpovědět soutěžní otázky, a to vyplněním soutěžního formuláře (včetně kontaktních údajů), který obdrží ve stánku České hory v průběhu závodů 7pohoří.

Doba trvání soutěže: Otázky soutěže budou zveřejněny v den konání trailrunningových závodů 7 pohoří v mobilní aplikaci České hory. Vylosování proběhne v den soutěže.

Průběh soutěže a její podmínky:

Účastník soutěže si vyzvedne soutěžní formulář ve stánku České hory v den, kdy probíhají závody 7 pohoří.

Nainstaluje si do chytrého telefonu aplikaci České hory. Informace o aplikaci jsou k dispozici na webové adrese jetik.eu nebo přímo v Google Play pro Android i v iTunes pro iPhone.

Spustí aplikaci České hory a zaregistruje se (pokud již není v aplikaci zaregistrován).

V aplikaci České hory vybere ikonu stopy. Zobrazí se seznam všech stop v okolí.

Vydá se po stopách s označením 7 pohoří. Stopy jsou platné pouze v den závodu.

Pokud u stopy najde otázku, odpověď zapíše na soutěžní formulář.

Účastník soutěže musí projít všemi stopami 7 pohoří, což bude zkontrolováno při odevzdání soutěžního formuláře v mobilní aplikaci České hory soutěžícího.

Účastník soutěže vyplní celý soutěžní formulář včetně kontaktních údajů (jméno, příjmení a věk soutěžícího, jméno a příjmení zákonného zástupce soutěžícího, e-mail zákonného zástupce soutěžícího) a vyplněný formulář odevzdá v době před vyhlášením vítězů závodu 7 pohoří ve stánku České hory. Po vyhodnocení soutěže budou kompletně a správně vyplněné soutěžní formuláře slosované a bude vylosován jeden výherce.

Výherce bude vyhlášen v den konání soutěže během vyhlašování vítězů závodu 7 pohoří. Výhra bude předána osobně po vyhlášení výherce. Pokud se výherce pro cenu nedostaví bezprostředně po vyhlášení, bude vylosován nový výherce. Pokud se prokáže, že účastníkem soutěže se stala osoba, která nesplňuje stanovené podmínky účasti na akci, nebo se prokazatelně nepodaří s vylosovaným navázat kontakt, ztrácí nárok na výhru. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo vyloučit z akce účastníky, u kterých zjistí podvodné chování. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání výher soudní cestou je vyloučené. Výhra se nevyplácí v hotovosti. Účastníci soutěže a jejich zákonní zástupci nemají právní nárok na úhradu nákladů ze strany organizátora akce, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí v soutěži. Jméno výherce bude zveřejněno na internetových stránkách 7pohori.cz a na facebookovém profilu @7pohori.cz.

Další ustanovení: Zákonný zástupce účastníka soutěže poskytnutím jména, příjmení, e-mailové adresy, bydliště, zodpovězením otázek a předáním vyplněného soutěžního formuláře projevuje souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Zároveň tímto souhlasí s tím, aby společnost North Trappers s.r.o., IČ 28221672, zpracovávala jeho osobní údaje, které vyplnil v tomto formuláři. Tento souhlas je udělován i k šíření obchodních sdělení prostřednictvím elektronického kontaktu (např. na e-mailové adresy, formou SMS…) v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. Souhlas lze kdykoliv odvolat na adrese: North Trappers s. r. o., Jarošova 32, 412 01 Litoměřice, případně na e-mailové adrese info@norskamoda.cz. Zpracování osobních údajů bude prováděno manuálně i automaticky ve společnosti North Trappers a údaje nebudou poskytnuty třetí straně. Zákonný zástupce účastníka soutěže zároveň potvrzuje, že je informován o svých právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb. včetně toho, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a další práva vyplývající z § 21 tohoto zákona.

facebook
instagram